Türkiye’de 5-14 yaş aralığındaki okullaşma oranı yüzde 99’a ulaştı

Türkiye’nin eğitim sisteminde 20 yılda attığı adımlar, OECD tarafından kapsamlı bir raporla değerlendirildi.

“Taking Stock of Education Reforms for Access and Quality in Türkiye” başlığıyla yayımlanan rapor, OECD’nin https://www.oecd-ilibrary.org/education/taking-stock-of-education-reforms-for-access-and-quality-in-turkiye_5ea7657e-en adresinde yayımlandı.

Rapordaki değerlendirmeler, “eğitime katılım”, “eğitimde fırsat eşitliği”, “eğitim sisteminin niteliği ve performansı” başlıklarında toplandı.

Türkiye’nin incelenen tüm alanlarda önemli başarı gösterdiği ve performansını büyük ölçüde artırdığına dikkat çekilen raporun son bölümünde iyileştirmenin sürdürülmesi için önerilere yer verildi.

EĞİTİME KATILIMDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Raporun, Türkiye’de farklı yaş düzeylerinde eğitime katılım oranlarının zamanla değişiminin incelendiği ilk bölümüne göre Türkiye, 5-14 yaş aralığındaki yüzde 99’luk okullaşma oranıyla, yaklaşık yüzde 98 olan OECD ortalamalarının üzerinde seyretti, Türkiye’de 3-4 yaş aralığındaki okullaşma oranları ise OECD ortalamasının altında kaldı.

Raporda, 2014’ten itibaren Türkiye’de 3-5 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranlarındaki artışa vurgu yapıldı. Bu oranların artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022’de başlatılan Erken Çocukluk Eğitimi Seferberliği kapsamında oluşturulan 6 bin yeni anaokulu kapasitesinin katkısına dikkat çekildi.

Türkiye’nin son 10 yılda 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitime katılımını en fazla artıran ülke olduğuna yer verilen raporda, bu artış Türkiye’de ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde eğitime katılımın artmasının sonuçları olarak değerlendirildi.

KÜRESEL KRİZLERE KARŞI YÜKSEK DİRENÇ

Raporda, Türkiye’de eğitime katılımın 2008’deki küresel ekonomik krize rağmen 15-29 yaş aralığında OECD ortalamasından daha fazla arttığı, Kovid-19 salgınından sonraysa salgın öncesi döneme hızla dönüldüğü kaydedildi.

OECD’nin ortalama genç istihdam oranlarının 2008 krizi sonrası düşerken, Türkiye’deki oranın 2010’da tekrar yükselişe geçtiği, Kovid-19 döneminde de Türkiye’de görülen genç istihdamındaki düşüşün OECD ortalamasından daha az olduğu vurgulandı.

Raporda Türkiye’nin küresel kriz dönemlerinde eğitime katılım ve istihdam oranlarını korumak için önemli bir irade gösterdiği ifade edildi.

EĞİTİME KATILIM VE BAŞARI İÇİN SAĞLANAN DESTEKLER

Türkiye’nin eğitime katılımı ve öğrencilerin başarısını artırmak için attığı adımlara da raporda yer verildi.

Erken Çocukluk Eğitimi Seferberliği, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve İlkokullarda İyileştirme Programı (İYEP) çalışmalarıyla, öğrencilere sağlanan finansal destekleri içeren Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve dezavantajlı öğrencilerin erken çocukluk eğitimine katılımını desteklemek için 2022’de başlatılan ekonomik destek programının katkıları raporda sıralandı.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ

Raporda öğrencilerin gelişimi için öğretmen niteliğinin önemine dikkat çekilerek MEB’in yeniden düzenlediği hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na değinildi. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmenlik mesleğini bir kariyer yolu haline getirdiği ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler yaptığı vurgulandı.

Bu iki önemli adımın da katkısıyla öğretmen başına ortalama eğitim saatinin kısa sürede 39 saatten 250,1 saate çıktığı, mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen oranlarının büyük ölçüde arttığı ifade edildi.

Raporda, nicelikteki artışın, nitelikteki yansımasının da izlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

MESLEKİ ORTAÖĞRETİMDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM

Mesleki eğitim, hayata geçirilen birçok proje ve hukuki düzenleme ile beraber raporda en fazla dikkat çekilen alanlardan oldu. Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bazı üretimlere mesleki eğitimin katkısından örnekler verildi, artan üretim kapasitesine vurgu yapıldı.

Son yıllardaki destekler ve Mesleki Eğitim Kanunu’yla çıraklık eğitimi kapasitesinin hem ortaöğretim öğrencileri hem de yetişkinler için arttığı ifade edildi.

Türkiye’nin farklı yerlerinde ve meslek alanlarında açılan 55 AR-GE merkezinin mesleki eğitimde yenilikçi üretime sağladığı katkı vurgulandı. Bu merkezlerin de katkısıyla fikri mülkiyet ürünlerinin sayısında büyük bir artışın sağlandığı bilgisine yer verildi.

EĞİTİM HARCAMALARINDA YÜKSELİŞ

Raporda Türkiye, henüz OECD ortalamasının altında yer alsa da eğitim yatırımlarını son 10 yılda en fazla artıran ülkeler arasında gösterildi. Ayrıca 2022’de tüm okullara ilk kez doğrudan bütçe gönderildiği ve bunun 7 milyar lirayı aştığı ifade edildi.

Eğitim yatırımlarıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da önemli düşüşler olduğu, tüm eğitim kademelerinde OECD ortalamasına yaklaşıldığı raporda belirtildi.

Raporda Türkiye’nin PISA araştırmasında yıllar içindeki performansı ayrıntılı şekilde ele alındı. Okuma becerisi, matematik ve fen okuryazarlıklarında henüz OECD ortalamasına ulaşılamamasına rağmen Türkiye’nin performans artışına devam ettiği vurgulandı.

Benzer performans artışının TIMSS uygulamasında hem dördüncü hem de sekizinci sınıf düzeylerinde gerçekleştiği ifade edilen raporda özellikle 2018’deki son PISA uygulamasında Türkiye’nin en yüksek performansına ulaştığı ve bu süreçte eğitime erişimi artırmayı da başardığına dikkat çekildi.

OECD, performans artışını olumlu değerlendirirken Türkiye’de hala öğrenciler ve okullar arasındaki başarı farklarının görece yüksek olduğuna raporda yer verdi.

GELİŞİM ALANLARI VE ÖNERİLEN ADIMLAR

OECD, değerlendirmeleri sonrasında Türkiye’deki eğitim dönüşümünü ileri taşımak için çeşitli önerilerde bulundu.

Bunlar arasında Türkiye’de eğitim kararlarında yerel paydaşlara daha fazla rol verilmesi, okullarda görülen performansa göre sınıf oluşturma uygulamasının azaltılması, 5 yaşta artırılan okullaşmanın 3 ve 4 yaşlarında da benzer seviyeye çekilmesi, örgün ortaöğretimi tamamlama oranlarının artırılması, dijital eğitim imkanlarının zenginleştirilmesi yer aldı.

EĞİTİM REFORMALARINA İLİŞKİN AYRINTILI İLK ANALİZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD raporuna ilişkin değerlendirmesinde, raporun kalite ve erişilebilirlik bağlamında Türkiye’deki eğitim reformlarına ilişkin ayrıntılı analizin yapıldığı ilk olması açısından önem taşıdığını söyledi.

Eğitimdeki fırsat eşitliğini artırma kapsamında özellikle son 20 yılda Türkiye’de devasa projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Özer, son yıllarda da okul öncesi eğitime erişimi artırmaya yönelik politika değişiklikleri yaptıklarını hatırlattı.

Özer, raporda Türkiye’de 5-14 yaş aralığındaki okullaşma oranlarının OECD ortalamalarının üzerine çıkmasına ilişkin değerlendirmesinde, eğitim alanında uygulanan kapsayıcı ve erişilebilir politikalarla Türkiye’nin eğitimdeki başarısının uluslararası mecrada görünür hale geldiğini kaydetti. Özer, “Kaliteyi ve kapsayıcılığı dikkate alan politikalarla Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında eğitimde öncü bir rol üstlenen bir ülke konumuna çıkmasını hedefliyoruz.” dedi.

TEK BİR ÖĞRENCİNİN DAHİ SİSTEM DIŞI KALMAMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİLDİ

OECD’nin Türkiye’nin son 10 yılda 25-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin eğitime katılımını en fazla artıran ülke olmasına ilişkin tespitini değerlendiren Özer, bu artışın Türkiye’de lise ve yükseköğretim düzeyinde eğitime katılımı artırmanın bir sonucu olduğunu vurguladı.

Okullaşma oranlarını artırma amacıyla kurulan erken uyarı ve takip sistemi ile eğitimde tek bir öğrencinin bile sistem dışı kalmaması için büyük çaba gösterdiklerine işaret eden Özer, “Ortaöğretimde yüzde 95’ten yüzde 99’a ulaşma hedefimizin de ötesine geçtik. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 99’un üzerine çıkarıldı. Okullaşma oranlarımız, okul öncesi 5 yaşta yüzde 99,9, ilkokulda yüzde 99,5, ortaokul ve lisede yüzde 99,1’e ulaştı.” bilgisini verdi.

Bakan Özer, son bir yılda yetişkin eğitimlerinin verildiği kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, bu alanda bir yıl gibi kısa sürede 12 milyon 242 bin 46 vatandaşa erişildiğini kaydetti. Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) ile dijital platform içeriklerinin sürekli zenginleştirileceğini ifade eden Özer, böylece bu platform ile dünya genelindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edileceğini söyledi.

“Aile Okulu” projesinden bu yıl yaklaşık 2,5 milyon ailenin yararlanmasını hedeflediklerini aktaran Özer, Köy Yaşam Merkezi Projesi ile de sadece çocukların eğitim aldığı mekanizmadan ailelerin de sürekli eğitim aldığı bir yapıyı hayata geçirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin ve yetişkinlerin eğitime erişimlerini sağlamak için yeni dijital platformları da hayata geçirdiklerini ifade eden Özer, bu imkanları da geliştirerek çok daha farklı politikalarla sadece okuldaki çocukları değil, ebeveynlerini de destekleyerek çok daha eşitlikçi, çok daha kapsayıcı bir eğitim sistemini inşa etmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
bahiscom
casibom giriş
lidyabet giriş
lidyabet
jojobet
betmarlo giriş
marsbahis giriş
betcup giriş
bets10
Asyabahis
betmoon
betnano
limanbet
dinamobet
1xbet
nakitbahis
ngsbahis
bahigo
onwin
paribahis
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
sahabet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
piabet
pulibet
sahabet
bahigo
limanbet
makrobet
mariobet
meritking
mobilbahis
mostbet
cratosslot
sekabet
dinamobet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
bahigo
onwin
bahigo
betcup
matbet
mariobet
mariobet
setrabet giriş
supertotobet giriş
tarafbet giriş
tipobet giriş
tulipbet giriş
tümbet giriş
vdcasino giriş
winxbet giriş
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
dinamobet
grandpashabet
goldenbahis
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
asyabahis
bahsegel giriş
bahsegel giriş
casibom giriş
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
superbetin
sekabet giriş
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
superbet
tarafbet
tipobet
tulipbet
tumbet
winxbet
neyine
noktabet
norabahis
oleybet
onbahis
onwin
orisbet
padisahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
pokerbeta
polobet
pusulabet
redwin
kralbet
ligobet
mariobet
limanbet
limanbet
matadorbet
matbet
meritking
milanobet
milosbet
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
gobahis
gorabet
hilbet
ikimisli
Abdulla62630105
jetbahis
jojobet
klasbahis
betpark
betpas
betper
interbahis
goldenbahis
betcup
slotbar
asyabahis
xslot
restbet
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
supertotobet
superbet
tipobet
tarafbet
tulipbet
tumbet
winxbet
vdcasino
venüsbet
winxbet
orisbet
padişahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
polobet
pusulabet
redwin giriş
markajbet
asyabahis
slotbar
xslot
rexbet
romabet
sahabet
savoybetting
savoybetting
sekabet
setrabet
kralbet
ligobet
matadorbet
matbet
milanobet
milosbet
mobilbahis
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
favoribahis
favorisen
gobahis
gorabet
grandpashabet
hilbet
ikimisli
imajbet
intobet
jasminbet
jetbahis
jojobet
klasbahis
betorspin
betpark
betpas
betper
betroad
betsat
bettilt
betturkey
betvole
casibom
casinovale
celtabet
dinamobet
discountcasino
dumanbet
elexbet
elitbahis
Deneme bonusu veren siteler
tuzla escort
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
romabet
matadorbet
Pendik Escort
Matadorbet